หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 3 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 30 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 26 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 26 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศฯ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 26 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2