หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเพียว ขุนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
วิสัยทัศน์ อบต.วังยาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาวิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อ่างเก็บน้ำทุ่งนาดี
วัดบ้านวังยาง
ผลิตภัณฑ์ ในตำบลวังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
1
2
3
4
5
 
 
     
  ปี พ.ศ. 2558
 
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย
 
คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
     
  ปี พ.ศ. 2556
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
 
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 
คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
 
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
   
สารบัญ คู่มือฯ แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง
 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือการบันทึก e-GP
 
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556
     
  ปี พ.ศ. 2555
 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)
   
การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ (ข้อมูลหาย)
   
การสำรองข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
   
การสำรองข้อมูลแผนที่ภาษี (ดำเนินการเสร็จแล้ว)  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ปก คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของคู่มือ
   
ส่วนที่ ๑ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์
   
ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
   
คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
 
คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย
 
คู่มือ รอบสาม ระดับขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ -ปีงบประมาณ 55
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
   
คู่มือ นาปรังปี 54-55
   
ภาคผนวกที่ 2 แผนผัง+จำนำ ภาคผนวกที่ 3 แบบขึ้นทะเบียนข้าวรอบที่ 2 ปี 54-55 ภาคผนวกนาปรัง ปี 5455
 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.
   
รูปแบบ Classic รูปแบบ Calendar
 
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
   
บทนำ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5-1 บทที่ 5-2
  ปี พ.ศ. 2554
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
ปก สารบัญ หน้า 1-26 หน้า 27-47 หน้า 48-59 หน้า 60-80 หน้า 81-86 หน้า 87-114 หน้า 115-126
หน้า 127-148 หน้า 149-155
 
คู่มือการใช้งานระบบTemplate เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 
คู่มือการใช้งานระบบ E-form
 
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
   
(ส่วนที่ ๑) (ส่วนที่ ๒)
 
คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง
   
วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 7 ส่วนที่ 8
   
วิธีการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
 
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
   
การจัดทำประวัติทางหลวงท้องถิ่น
   
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
   
ความเป็นมาและความสำคัญของทางหลวงท้องถิ่น
   
วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
   
สัญลักษณ์และคำย่อ
   
แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 1 ท้องถิ่น 2 ท้องถิ่น 3 ท้องถิ่น 4 ท้องถิ่น 5
   
ตัวอย่างทางเชื่อม ทางเชื่อมทางหลวง ทางข้ามทางรถไฟ
   
วิธีการยกโค้งและขยายผิวจราจรทางโค้ง
   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง ชั้นพื้นทางหินคลุก
   
การเสริมเหล็กถนน คสล.
   
ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อ ไม่มีรอยต่อ
   
ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด ไม่มีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด
   
ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
   
ถนน CAPE SEAL ถนน D.B.S.T ถนน ASPHALT CONCRETE ถนนลูกรัง ถนนลาดยางดินซีเมนต์
   
ข้อกำหนดการก่อสร้าง 1 ข้อกำหนดการก่อสร้าง 2
   
ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 1 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 2
   
ถนนดินซีเมนต์ ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 1 ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 2
   
ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
   
แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ
   
SAND EMBANKMENT
   
ทางที่ถมสูงและตัดลึก
   
การปลูกหญ้า การปลูกหญ้าแฝก
   
มาตรฐานการปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง
   
ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน ป้ายบังคับ 1 ป้ายบังคับ 2 ป้ายเตือน 1 ป้ายเตือน 2 ป้ายเตือน 3 ป้ายแนะนำ
   
การติดตั้งป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว ป้ายจราจรแบบป้ายชุด
   
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 1 เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 2
   
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทข้อความ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
   
หลักกิโลเมตร หลักนำโค้งและหลักเขตทาง
 
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
   
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7
 
คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
   
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9
  ปี พ.ศ. 2553
 
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)
  ปี พ.ศ. 2552
 
คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
   
คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 5) (เล่ม 1)
   
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) (เล่ม 2)
 
คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - คำสั่งการมอบอำนาจ
   
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
   
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
 
คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
   
บัญชีสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีกระทรวงการคลัง บัญชีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บัญชีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
บัญชีกระทรวงคมนาคม บัญชีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บัญชีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บัญชีกระทรวงพลังงาน บัญชีกระทรวงพาณิชย์
   
บัญชีกระทรวงมหาดไทย บัญชีกระทรวงยุติธรรม บัญชีกระทรวงแรงงาน บัญชีกระทรวงวัฒนธรรม บัญชีกระทรวงศึกษาธิการ บัญชีกระทรวงสาธารณสุข บัญชีกระทรวงอุตสาหกรรม
 
คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บททั่วไป บทที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน บทที่ 3 คำแนะนำการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)
   
คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.1 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.3 การจัดทำระเบียบศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.5 การบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.6 การทำบัญชีของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.7 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.8 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
บทที่ 3.9 การรับภาคีสมาชิกใหม่-การยกเลิกสมาชิกภาพ-การแก้ไขรายละเอียดบันทึกข้อตกลงและการยกเลิกศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ประเด็นถาม-ตอบข้อหารือในการทำงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
   
ภาคผนวก (รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
   
ภาคผนวก 1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ภาคผนวก 2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1735 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548 เรื่องการจัดระบบการบริหารเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ภาคผนวก 3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.3/ว819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องปรับระบบการบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
   
ภาคผนวก 4 หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 เรื่องการพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6
   
ภาคผนวก 5 หนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว72 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่ 4, ส่วนที่ 5, ส่วนที่ 6, ส่วนที่ 7, ส่วนที่ 8, ส่วนที่ 9, ส่วนที่ 10, ส่วนที่ 11, ส่วนที่ 12, ส่วนที่ 13, ส่วนที่ 14 , ส่วนที่15, ส่วนที่16, ส่วนที่17, ส่วนที่ 18, ส่วนที่ 19, ส่วนที่ 20, ส่วนที่ 21
   
ภาคผนวก 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   
ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543
   
ภาคผนวก 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
   
ภาคผนวก 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   
ภาคผนวก 10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
   
ภาคผนวก 11 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ กจ 03 จังหวัดกาญจนบุรี
   
ภาคผนวก 12 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ รย 13 จังหวัดระยอง
   
ภาคผนวก 13 บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ลป 07 จังหวัดลำปาง
 
คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ปกหน้า สารบัญ บทนำ บทที่ 1 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) บทที่ 2 คู่มือการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล บทที่ 3 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบ
 
คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก บทที่ 3 การดูแลเด็กเล็ก บทที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก บทที่ 5 การประเมินและรายงานผล
   
บทที่ 6 การจัดการชั้นเรียน บทที่ 7 การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน บทที่ 8 การจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ บทที่ 9 การวิจัยในชั้นเรียน
   
ภาคผนวก - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรรณานุกรม - คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 246/2547 ปกหลัง
 
คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง"
   
ปกและคำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง ส่วนที่ 2 กิจกรรม โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง
   

ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง ส่วนที่ 4 ตัวอย่างกิจกรรม โครงการที่ต้องดำเนินการ ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

 
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2549-2551
   
ปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 องค์กรรับผิดชอบ ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
   
ส่วนที่ 4 เค้าโครงและเนื้อหาสาระสำคัญของแผนอัตรากำลัง 3 ปี ส่วนที่ 5 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ส่วนที่ 6 ภาคผนวก คณะผู้จัดทำ
 
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทนำ ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรรู้
   
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2548 แบบรายงานและคำอธิบาย ภาคผนวก คณะผู้จัดทำ ปกหลัง
     
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๘๗-๑๙๔-๔๑๐๙
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ : 055-001-336
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 7,903,760 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10