หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/o... -แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
* กรณีอปท.รูปแบบพิเศษให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/b... https://www.wangyangpl.go.th/s... *แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย*
1. ผู้บริหารสูงสุด
2. รองผู้บริหารสูงสุด
*แสดงข้อมูลผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบไปด้วย
1.ชื่อ - นามสกุล
2.ตำแหน่ง
3.รูปถ่าย
4.ช่องทางติดต่อ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/p... https://www.wangyangpl.go.th/p... https://www.wangyangpl.go.th/d... *แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangyangpl.go.th/h... 2. https://shorturl.asia/7lAUb แสงดแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากว่า 1 ปี
*มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
2.เป้าหมาย
3.ตัวชี้วัด
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/c... *แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมาเลขโทรศัพท์
3. E-mail
4. แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/p... https://www.wangyangpl.go.th/d... https://www.wangyangpl.go.th/d... * แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/n... https://www.wangyangpl.go.th/d... https://www.wangyangpl.go.th/d... https://www.wangyangpl.go.th/n... * แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
* เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangyangpl.go.th/h... 2. https://www.wangyangpl.go.t... *แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมุลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผุ้สอบถามได้
o9 Social Network https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.facebook.com/wangy... https://www.facebook.com/profi... * แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/w... * แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 
  (1)     2      3      4      5