หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/o... 1. หน้าหลัก  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดข้อมูลหน่วยงาน) เลือกโครงสร้างองค์กร *อบต.วังยางไม่มีตำแหน่งรองปลัด


o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/b... https://www.wangyangpl.go.th/m... https://www.wangyangpl.go.th/s... https://www.wangyangpl.go.th/s... 1. หน้าหลัก  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดบุคลากร) เลือกผู้บริหาร  3. แถบเมนูด้านบน(หมวดบุคลากร) เลือกสมาชิก  4. แถบเมนูด้านบน(หมวดบุคลากร) เลือกหัวหน้าส่วนราชการ  5. แถบเมนูด้านบน(หมวดบุคลากร) เลือกบุคลากร
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/p... https://www.wangyangpl.go.th/p... 1. หน้าหลัก  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดข้อมูลหน่วยงาน) เลือกอำนาจหน้าที่  3. อำนาจหน้าที่ อบต.วังยางo4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/c... 1. หน้าหลัก  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดข้อมูลหน่วยงาน) เลือกติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/n... 1. หน้าหลัก  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดข่าวสาร) เลือกข่าวประชาสัมพันธ์  / QR Code แบบวัด EIT ปรากฎอยู่ในภาพสไลด์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์บริเวณส่วนบน (ภาพที่1)การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wangyangpl.go.th/h... https://www.wangyangpl.go.th/w... https://www.wangyangpl.go.th/w... 1. หน้าหลักจะมีMessenger Live Chat อยู่หน้าเว็บไซต์หลักของอบต.ด้านล่างขวา  2. แถบเมนูด้านบน(หมวดบริการประชาชน) เลือกกระดานสนทนา  3. เลือกสร้างกระทู้  จะเป็นกระดานสนทนา ถาม-ตอบ(Q&A) 
  (1)     2      3      4      5