องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
1.) เลือกประเภทคำขอ
  • คำขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2.) เลือกลักษณะสถานที่จัดจำหน่าย
  • จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ
  • จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย