Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ...
 
 
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จำนวน  119  รายการ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางกำหนด ราคากลางของพัสดุในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท   ( แปดแสนบาทถ้วน)   มีรายละเอียดดังนี้
ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียดตามใบแนบท้าย) ที่กำหนด  3  รายขึ้นไป และราคากลาง  800,000 บาท   ( แปดแสนบาทถ้วน)  และกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน  30 วัน  (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางกำหนด)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลและ/หรือเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     วังยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่..14  สิงหาคม 2555  - 28  สิงหาคม 2555...ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ยื่นโดยตรง  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  และในวันที่  29  สิงหาคม  2555   ยื่น    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง   เวลา 08.30  - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่.. 30  สิงหาคม  2555  ..ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง  ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก  ในราคา  1,000.- บาท  ระหว่างวันที่ 14  สิงหาคม  2555  ถึงวันที่   28  สิงหาคม  2555ระหว่างเวลา  08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-8827-82763  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2555 เวลา 16.27 น. โดย คุณ รัตนาพร โสภา

ผู้เข้าชม 1713 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๙๐ โทร : ๐๕๕-๐๐๙๘๐๗
จำนวนผู้เข้าชม 485,613 เริ่มนับ 27 ธ.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com